Binas stora uppgift som pollinatörer

Inledning
Binas största betydelse ligger i pollineringen av vilda och odlade växter. Nationalekonomiskt räknar man med att det ekonomiska värdet är ca 10 gånger så stort som värdet på den honung som producera i landet. I de flesta fall är det något biodlaren bjuder sin omgivning på. Det sker i form av en rik flora, bättre fruktsättning i grannarnas trädgårdar och högre skördar om jordbrukarna i närområdet odlar lämpliga grödor.

Nu är det inte alla växter som intresserar bina, och det kan därför vara på sin plats med en kort översikt, innan vi kommer in specifikt på binas betydelse.

 

Blommornas pollinering
Fanerogamer behöver pollineras, dvs ståndarmjöl behöver föras från ståndarknapparna till pistillen. Vissa växter är självfertila, dvs de kan pollineras med pollen från den egna växten, andra behöver pollen från ett annat exemplar. Vissa behöver ha pollen från en närbesläktad art /variant (äpple, allåkerbär m.fl.)

Olika typer av pollinering
Det finns flera olika sätt att överföra pollen. De viktigaste är:

självpollinering (korn, fodervicker, opiumvallmo m.fl.)
vindpollinering ( olika gräs, majs, ris, lärkträd m.fl.)
fåglar (avokado, feijoa, ananas m.fl)
fladdermöss (balsa m.fl)
vibrationer (tomat m.fl.)
insekter.
Insekter och pollinering
Av insekterna är det många olika arter som har betydelse.

I vissa fall har blommorna anpassat sig till enbart vissa insekter. Blommans färg har betydelse, eftersom olika insekter ser inom olika delar av spektrat.

Blommans konstruktion kan innebära att endast insekter med en viss tyngd kan tynga ner en läpp och på så sätt komma in. Blomman kan ha så djup pip att endast insekter med lång tunga, t.ex. fjärilar och vissa humlor, kan nå nektarn.

Blommans form kan t.ex. likna honan hos en speciell insekt och lockar därför till sig hanar av just denna art.
Blommans doft och blomningstid på dygnet kan också inverka.
Sätten till anpassning är många.

Vad växterna erbjuder
Växterna erbjuder nektar och pollen.

Nektar är en lösning av huvudsakligen sockerarter, där fruktsocker och druvsocker dominerar. Proportionerna mellan dessa enkla sockerarter varierar mellan olika arter, liksom den totala koncentrationen av socker. Produktionen av nektar kan också variera hos samma art under dygnets olika delar, våra vanliga maskrosor ger t.ex. nektar endast före lunch.

Insekterna behöver nektar som föda.
Bina är sociala insekter, dvs de övervintrar som samhällen. De behöver därför kunna lagra foder. I en sockerlösning som innehåller högst 20 % vatten kan inte jästsvampar föröka sig, och den går således att lagra. För att komma till den koncentrationen torkar bina ut överflödigt vatten.
Till den processen åtgår en massa energi. Bina föredrar därför nektar med hög sockerhalt för att minimera nödvändigt arbete.

Vad växterna vinner
Växternas vinst ligger givetvis i en god befruktning.

När till exempel ett bi besöker en blomma fastnar det pollen på biets kropp. När biet kommer till nästa blomma stryks lite pollen av på den blommans pistill, och blomman befruktas.

Ståndarmjöl överföres i tillräcklig mängd och under kort tid.

Fruktsättningen blir god och kan börja snabbt.

Vad insekterna erbjuder
Insekterna sköter transporten av pollen från växt till växt.

Vad insekterna vinner
Insekterna får nektar och pollen till föda.

Pollineringens värde
I Sverige beräknas honungsbina pollineringsarbete motsvara ett värde som är 10 gånger så stort som värdet av den honung bina insamlar. Värdet utgörs av större skördar, bättre frösättning osv. Endast en ringa del av detta värde tillfaller biodlarna

Pollineringsuppdrag
Eftersom en god pollinering resulterar i högre skörd, snabbare avmogning mm finns ett intresse hos vissa odlare av att ha tillgång till bin under grödans blomning. Ett samarbete innebär att biodlaren flyttar ett antal bisamhällen till den blommande grödan under en begränsad tid. För detta får han en viss ersättning för kompensation för arbetet och eventuellt mindre honungsskörd.

Hur stor skördeökningen blir beror på en massa faktorer. Väder och vind spelar t.ex. en stor roll.

Om det finns andra växter i närheten, som har en nektar med högre sockerkoncentration kan bina föredra att flyga på den.

Hur många bisamhällen som krävs per hektar gröda varierar från några få till 25 eller flera. Hur många samhällen som uppskattas behövas för att få fullgod pollinering finner du under pollineringsbehov.