KONSTITUERANDE MÖTE 30/11 1941

Sammankallande: Ingemar Andersson, Gustaf Adolfsg 1 Alingsås.

Genom annons i Alingsås och Elfsborgs Läns tidningar och direkt inbjudan genom brev sammankallades av biodling intresserade. Mötet hölls i centralskolans matsal varvid länsförbundets ordförande folkskollärare Harry Petrén höll ett intressant och lärorikt föredrag om binas levnad och vanor. Därefter utsågs Herr Gustaf Lanefors till mötets ordförande och  under densammes ordförandeskap beslutades följande.

1 Lokalföreningens namn, Alingsåstraktens Biodlareförening

2 Styrelsens sammansättning:
Ordförande Gustaf Lanefors
Vice ordförande, sekr o korrresp ledam Ingemar Andersson
Kassör Fridolf Andersson.

3 justeringsmän: Alex Carlsson  Anders Hedqvist

4 Revisorer Oscar Eriksson  Erik Johansson
suppl Anders Hedqvist

5 Som representant till länsförbundets årsmöte i Trollhättan utsågs Gustaf Lanefors, suppl I Andersson

6 Årsavgiften fastställdes till 4 kr.