Utdrag ur bigården 1918

Meddelande från lokalavdelningarna.
Alingsåstraktens Biodlarförening hade sitt sommarmöte den 19 och 20 juni hos föreningens sekreterare herr Emil Stråhle å.,Asplyckan. Att mötet upptog hela tvenne dagar berodde på att vi då hade nöjet se ibland oss den förre redaktören för Bigården, herr Alexander Lundgren.

Genom anslag, från hushållningssällskapet i länet fingo vi av herr Lundgren ett hela två dagar långt medryckande intresant och lärorikt föredag i biskötsel åtföljt av icke mindre lärorika praktiska demonstrationer. Då herr Stråhle därjämte i sin bigård hade tilgänglig all möjlig material för praktiska dernonstrationer, blev herr Lundgren i tillfälle att klart och tydligt åskådliggöra för de talrika, mycket intresserade, närvarande ” bigubbarna och bigummorna”, biskötselns olika sidor. Vi gynnades av ett utmärkt väder och ytterst få hade anledning att ”känna sig stuckna” så att jag tror alla närvarande voro mycket belåtna med vad de hade hört och sett. I samband med mötet skulle vi haft en liten dragning på genom hopsamlade medel åstadkommen samling av diverse biredskap, däribland en modern ramkupa inköpt från Änghagens Bigård. Då emeller tid åtskilliga nya medlemmar vid mötet ingingo i föreningen uppsköts dragningen till början av juli för att även dessa skulle få vara med därom.

Med svärmningen har det varit mycket olika i våra trakter. En del ha fått många svärmar, andra åter inga och honungskörden torde i allmänhet ej bli stor.

Mot föreslagna vilkor för höstens sockertilldelning som ock mot maximipriset på honungen anser sig föreningen böra protestera. Det glädjande nog stora intresset för biskötseln, som på senare tider uppstått särskilt hos småbrukare och mindre bemedlade, torde härigenom stäckas i sin utveckling. Vi hoppas att S.B.F. inlägger en kraftig protest hos höga vederbörande. Då genom senaste vintrarnas stora förluster av bisamhällen en betydlig åderlåtning ägt rum av Sveriges hela bistock, borde det väl i stället ligga i vederbörandes intresse att genom tilldelning av socker hjälpa biodlarna att bibehålla så många samhällen som möjligt, men biskötseln är kanske en bisak för höga vederbörande?
K. T.